บุคลากร อาคารวิทยบริการและห้องสมุด

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา
[ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

จตุพล ขันตี นายมิตรจิตร ทะโรงอาด
นางสาวกาญจนา เงือนกลาง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจตุพล ขันตี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกาา
นายมิตรจิตร ทะโรงอาด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

นายมรุต พุทธรวี
[ ครู คศ.2 ]
หน้าหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

       
นางนริศรา น้อยมณี
[ พนักงานราชการ ]
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางสาวธิดารัตน์ ฝ่าวิบาก
[ พนักงานราชการ ]
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นายพาทิศ สายศิลป์
[ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด ]
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา 30210
โทร.044 204 985 Fax. 044 204 986