บุคลากร งานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จตุพล ขันตี
นายมนตรี ศรีสถาพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 

นายมรุต พุทธรวี
[ ครู คศ.2 ]
หน้าหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

       
   
นางนริศรา น้อยมณี
[ พนักงานราชการ ]
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวอุไรกร สตานิคม
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา 30210
โทร.044 204 985 Fax. 044 204 986