บุคลากร งานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จตุพล ขันตี
นายเด่น สติภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 

นายมรุต พุทธรวี
[ ครู คศ.2 ]
หน้าหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

       
 
นางนริศรา น้อยมณี
[ พนักงานราชการ ]
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางสาวพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก
[ พนักงานราชการ ]
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา 30210
โทร.044 204 985 Fax. 044 204 986