"ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"
 
ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 

ความหมายห้องสมุด

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา 30210
โทร.044 204 985 Fax. 044 204 986