"ประวัติหลวงพ่อคู฿ปริสุทโธ"
 
ดร.สำเร็฿ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลั฿br /> เทคนิคหลวงพ่อคู฿ปริสุทฺโ฿/td>
 

ความหมายห้องสมุด

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคู฿ปริสุทฺโ฿br /> 999 หมู่ 6 ตำบลด่านขุนท฿อำเภอด่านขุนท฿จังหวัดนคราชสีมา 30210
โท฿044 204 985 Fax. 044 204 986